سیاست استفاده قابل قبول
آخرین به روز رسانی در 21 سپتامبر 2023
این خط مشی استفاده قابل قبول (" خط مشی ") بخشی از شرایط استفاده ما (" شرایط قانونی ") است و بنابراین باید در کنار شرایط قانونی اصلی ما خوانده شود: https://soursz.com/terms-of-use/ . اگر با این شرایط قانونی موافق نیستید، لطفاً از استفاده از خدمات ما خودداری کنید. استفاده مستمر شما از خدمات ما به معنای پذیرش این شرایط قانونی است.
لطفاً این خطمشی را که برای همه موارد اعمال میشود به دقت بررسی کنید:
(الف) استفاده از خدمات ما (همانطور که در "شرایط قانونی" تعریف شده است)
(ب) فرمها، مواد، ابزار رضایت، نظرات، پستهاو سایر محتوای موجود در سرویسها (" محتوا ") و
(ج) مطالبی که شما در سرویسها مشارکت میکنید، از جمله هرگونه آپلود، پست،بررسی، افشا،رتبهبندی، نظرات، گپ و غیره در هر انجمن، اتاقهای گفتگو، نظرات،و هر سرویس تعاملی مرتبط با آن (" مشارکت “).
ما کی هستیم
ما Swiss Creative Global Sàrl هستیمو به عنوان شرکت Soursz (" شرکت "،" ما "، " ما "، یا " ما ") تجارت می کنیم که در سوئیس در Rue de la Lécheretta 21, Bulle 1630 ثبت شده است. ما وبسایت soursz.com (" سایت ")، و همچنین سایر محصولات و خدمات مرتبطی را که به این خطمشی (مجموعاً " سرویسها ") ارجاع یا پیوند میدهند، اداره میکنیم.
استفاده از خدمات
هنگامی که از خدمات استفاده می کنید تضمین می کنید که از این خط مشیو تمام قوانین قابل اجرا پیروی می کنید.
شما همچنین تصدیق می کنید که ممکن است:
 • بازیابی سیستماتیک داده هایا محتوای دیگر از سرویس ها برای ایجادیا کامپایل، به طور مستقیمیایا غیرمستقیم، مجموعه، گردآوری،پایگه دادهیا فهرست بدون اجازه کتبی از ما.
 • هرگونه استفاده غیرمجاز از خدمات، از جمله جمعآوری نامهای کاربری و /یا آدرسهای یمیل کاربران از طریق الکترونیکی یا ابزارهای دیگر به منظور ارسال ایمیل ناخواسته، یا ایجاد حسابهای کاربری به روشهای خودکاری یا ابه ادعای نادرست.
 • دور زدن، غیرفعال کردن،یا بهطور دیگریبا ویژگیهای مرتبطبا با امیت سرویسها تداخل کنید، از جمله ویژگیهایی که مانعیا محدود کردن استفادهیا کپی کردن هر گونه محدوایا اعمال محدودیتهایی در استفاده از سرویسها و / یا محدوای موجود در آن میشوند.
 • در قالب بندی غیرمجازیا پیوند دادن به سرویس ها شرکت کنید.
 • ما و سایر کاربران را فریب دهید، فریب دهید،یا گمراه کنید،به ویژه در هر تلاشیبرای برای یادگیری اطلاعات حساس حساب مانند رمزهای عبور کاربر.
 • استفاده نادرست از خدمات ما، از جمله خدمات پشتیبانی ما یا ارائه گزارش های نادرست از سوء استفادهیا سوء رفتار.
 • در هر گونه استفاده خودکار از سرویسها، مانند استفاده از اسکریپتها برای ارسال نظرات یا پیامها، یا استفاده از هرگونه دادهکاوی، روباتها یا ابزارهای مشابه جمعآوریو استخراج داده شرکت کید.
 • تداخل، مختل کردن،یا ایجاد بار نامناسب بر روی سرویسهای یا شبکهای شبیسهای متصل.
 • تلاش برای جعل هویت کاربریا شخص دیگریا استفاده از نام کاربری کاربریا دیگری.
 • از هرگونه اطلاعات به دست آمده از خدمات به منظور آزار، سوء استفاده یا آسیب رساندن به شخص دیگری استفاده کنید.
 • از خدمات به عنوان بخشی از هر تلاشی برای رقابت با ما یا استفاده دیگر از خدمات و / یا محتوا برای هر تلاش درآمدزا یا شرکت تجاری استفاده کنید.
 • رمزگشای، دکامپایل، جداسازییا مهندسی معکوس هر یک از نرم افزارهایی که شاملیا به هر نحوی بخشی از سرویس ها را تشکیل می دهند، به جز مواردی که صراحتاً توسط قانون قابل اجرا مجاز است.
 • سعی کنید از اقداماتی که در سرویسها برای جلوگیرییا محدود کردن دسترسی به سرویسهایا هر بخشی از سرویسها طراحی شدهاند دور بزید.
 • هر یک از کارمندانیا عوامل ما را که درگیر ارائه بخشی از خدمات به شما هستند، آزار، اذیت، ارعابیا تهدید کنید.
 • اعلان حق چاپیا سایر حقوق اختصاصی را از هر محتوا حذف کنید.
 • Flash, PHP, HTML, JavaScript, dan sebagainya.
 • آپلود یا انتقال (یا تلاش برای آپلود یا انتقال) ویروسها، اسبهای تروجان یا سایر مطالب، از جمله استفاده بیش از حد از حروف بزرگ و ارسال هرزنامه (پست مداوم متن تکراری) ، که در استفاده بدون وقفه و لذت هر طرف از خدمات یا استفاده، ویژگیها، عملکردها، عملکردیا نگهداری خدمات را تغییر میدهدیا آسیب میرساند، مختل میکندیا تغییر میدهدیا با آن تداخل میکند.
 • (یا تلاش برای آپلود یا انتقال) هر مطلبی که به عنوانیک جمعآوریی یا مکانیسم انتقال اطلاعات غیرفعال یا فعال عمل میکند، از جمله بدون محدودیت، فرمتهیتبادل گرافیکی واضح ("گیف") ، پیکسلهی 1 × 1 باگهی وب، کییها. ، یا سایر دستگاه های مشابه (که گاهی اوقات به عنوان "جاسوس افزار" یا "مکانیسم های جمع آوری غیرفعال" یا "pcms" نامیده میشود).
 • به جز مواردی که ممکن است نتیجه استفاده از موتور جستجوی استانداردیا مورگر اینترنتباشد، از هر سیستم خودکاری استفاده کنید، راهاندازی کنید، توسعه دهیدیا توزیع کنید، از جمله بدون محدودیت، هر عنکبوت، ربات، ابزار تقلب، اسکراپر یا خواننده آفلاین که به خدمات دسترسی دارد،یا استفاده یا راه اندازی هر اسکریپت غیرمجازیا یا نرم افزاردیگر.
 • به نظر ما، ما و /یا خدمات،تحقیر، لکه دار کردن،یا آسیبی دیگر.
 • از خدمات به گونه ای استفاده کنید که با قوانین یا مقررات قابل اجرا مغایرت داشته باشد.
 • از یک نماینده خرید یا نماینده خرید برای خرید در خدمات استفاده کنید.
 • نمایه خود را بفروشید یا انتقال دهید.
رهنمودهای انجمن/فروم
مشارکت ها
در این خطمشی، اصطلاح "مشارکت" به این معناست:
 • هر گونه داده، اطلاعات، نرم افزار، متن، کد، موسیقی، اسکریپت، صدا، گرافیک، عکس، ویدئو، برچسب، پیام، ویژگی های تعاملی،یا سایر مطالبی که پست، اشتراک گذاری، آپلود، ارسالیا به هر نحوی ارائه می کنیدیا از طریق خدمات؛ یا
 • هر محتوا، موادیا داده دیگری که در اختیار Swiss Creative Global Sàrl قرار میدیدیا با سرویس ها استفاده می کید.
برخی از بخشهای سرویسها ممکن است به کاربران اجازه آپلود، انتقال یا ارسال مشارکتها را بدهد. ما ممکن است اما هیچ تعهدی به بررسی یا تعدیل مشارکتهای انجام شده در سرویسها نداریم، و صراحتاً مسئولیت خود را در قبال هرگونه از دست دادن یا آسیب ناشی از نقض هر یک از کاربران خود از این خطمشی را رد میکنیم. لطفاً هرگونه مشارکتی را که فکر میکنید این خطمشی را نقض میکند گزارش دهید. با این حال، ما به صلاحدید خود تعیین خواهیم کرد که آیا یک مشارکت واقعاً این خطمشی را نقض میکندیا خیر.
شما تضمین می کنید که:
 • شما خالق و مالک هستید یا مجوزهای لازم، حقوق، رضایت، انتشار و مجوزهای لازم برای استفاده و اجازه دادن به ما، سرویسها و سایر کاربران سرویسها را دارید تا از مشارکتهای شما به هر نحوی که توسط سرویسها و این موضوع در نظر گرفته شده است استفاده کنیم. خط مشی؛
 • همه مشارکتهای شما با قوانین قابل اجرا مطابقت داردو اصلیو واقعی است (اگربیانگر عقیده یا حقایق شما باشد).
 • ایجاد، توزیع، انتقال، نمایش عمومی،یا عملکرد،و دسترسی، دانلود،یا کپی از مشارکت های شما، حقوق مالکیت، از جمله حق نسخه برداری، حق اختراع، علامت تجاری، اسرار تجاری، و یا نه محدود به نقض حقوق مالکیت نیست و نخواهد بود. حقوق اخلاقی هر شخص ثالث؛ و
 • شما رضایت، آزادی، و /یا مجوز قابل تأید تک تک افراد قابل شناسایی در مشارکتهای خود را دارید تا از نام یا شباهت هر یک از این افراد قابل شناسایی استفاده کنید تا امکان گنجاندن و استفاده از مشارکتهای شمابه هر شکلی که در نظر گرفته شده است را فراهم کنید. خدمات و این خط مشی
(BAHASA INGGRIS), ATAU BAHASA INDONESIA (BAHASA ARAB), ATAU BAHASA INGGRIS (BAHASA INDONESIA), ATAU BAHASA INGGRIS (BAHASA ARAB), ATAU BAHASA INGGRIS (BAHASA INGGRIS), ATAU BAHASA INDONESIA (BAHASA INGGRIS):
 • قوانین قابل اجرا، مقررات، حکم دادگاه،تعهدات قراردادی، این خطمشی،شرایط قانونی ما، یک وظیفه قانونیرا نقض میکند، یا تقلب یا فعلیتهای غیرقانونیرا ترویج یا تسهیل میکند.
 • افتراآمیز، ناپسند، توهینآمیز، نفرتانگیز، توهینآمیز، ارعابکنده، قلدی، توهینآمیزیا تهدیدکنده برای هر فردیا گروهی است.
 • نادرست، نادرست یا گمراه کنده است.
 • شامل مطالب سوء استفاده جنسی از کودکان است، یا هرگونه قانون قابل اجرا در مورد هرزهنگاری کودکان را نقض میکند یا به گونهی دیگر بری حمایت از کودکان زیر سن قانونی طراحی شده است.
 • حاوی هر گونه مطالبی است که اطلاعات شخصی را از افراد زیر 18 سال درخواست می کندیا از افراد زیر 18 سال به شیوه ای جنسی یا خشونت آمیز سوء استفاده می کند.
 • خشونت را ترویج می کند، از سرنگونی خشونت آمیز هر دولتی حمایت می کند،یا تحریک،تشویقیا تهدیدبه آسیب فیزیکی علیهدیگری می کند.
 • فحاشی، فحشا، هذیان آور، کثیف، خشونت آمیز، آزاردهنده، افترا آمیز، تهمت آمیز، حاوی مطالب صریح جنسی است، یا غیر قابل اعتراض است (آنطور که ما تعیین می کنیم).
 • بر اساس نژاد، جنس، مذهب، ملیت، ناتوانی، گرایش جنسی یا سن تبعیض آمیز است.
 • قلدری، ارعاب،تحقیر،یا توهین به هر شخصی؛
 • ترویج،تسهیلیا ککبه هر کسی در ترویجو تسهیل اقدامات تروریستی؛
 • حقوق مالکیت معنوی شخص ثالثیا حقوق عمومییا حریم خصوصی شخص ثالث را نقض می کندیا به آنها کمک می کند.
 • فریبکارانه است، هویت یا وابستگی شما را با هر شخصی به اشتباه معرفی می کند و/یا کسی را در رابطه با رابطه شما با می کند یا به این معناست که این مشارکت توسط شخص دیگری غیر از شما انجام شده است.
 • حاوی تبلیغات ناخواسته یا غیرمجاز، مواد تبلیغاتی، طرحهای هرمی، نامههی زنجیرهای، هرزنامهها، ارسالهای انبوهی یا سایر اشکال درخواستی است که "پرداخت" شده است، چه با غرامت پولیی یا غیر نقدی؛ یا
 • هویت شمایا اینکه مشارکت از چه کسی است را به اشتباه معرفی می کند.
گزارش نقض این سیاست
ما ممکن است اما هیچ تعهدی به بررسی یا تعدیل مشارکتهای انجام شده در سرویسها نداریمو صراحتاً مسئولیت خود را در قبال هرگونه از دست دادن یا آسیب ناشی از نقض این خطمشی توسط کاربران خود نمیپذیریم.
اگر فکر می کنید که هر محتوا یا مشارکتی:
 • این خطمشی را نقض کنید، لطفاً از https://soursz.com/help دیدن کنید،یا به جزئیات تماس در پایین این سند مراجعه کنید تابه ما اطلاع دید که کدام محتوایا مشارکت این خطمشیرا نقض میکندو چرا. یا
 • هر گونه حقوق مالکیت معنوی شخص ثالث را نقض کنید، لطفاً شرایط قانونی ما را برای اطلاعات در مورد روند گزارش نقض حق نسخه برداری در اینجا برسی کنید: https://soursz.com/terms-of-use/ .
ما به طور منطقی تعین خواهیم کرد که آیایک محتوا یا مشارکت این خطمشی را نقض میکندیا خیر.
پیامدهای نقض این سیاست
پیامدهای نقض خطمشی ما بسته به شدت نقضو سابقه کاربر در سرویسها متفاوت است، به عنوان مثال:
در برخی موارد ممکن است به شما اخطار بدهیمو / یا مشارکت ناقض را حذف کنیم، با این حال، گر نقض شما جدی باشد یا اگر به نقض شرایط قانونی و این خطمشی ادامه دهید، ما این حق را داریم که دسترسی شما به آن را تعلیقیا قطع کنیم. و از خدمات ما استفاده کنید و در صورت لزوم، حساب خود را غیرفعال کنید. ما همچنین ممکن است به مجریان قانون اطلاع دهیمیا زمانی که معتقدیم خطری واقعی بری یک فردیا تهدیدیبری امیت عمومی وجودد دارد، علیه شما روند قانونی صادر کیم.
ما مسئولیت خود را در قبال تمام اقداماتی که ممکن است در پاسخ به هر یک از نقضهای شما از این خطمشی انجام دهیم مستثی میکنیم.
سلب مسئولیت
Swiss Creative Global Sàrl هیچ تعهدی در قبال نظارت بر فعالیت هی کاربران ندارد و ما مسئولیت هرگونه سوء استفاده کاربر از خدمات را رد می کنیم. Swiss Creative Global Sàrl هیچ مسئولیتی در قبال هیچ کاربریا سایر محتوا یا مشارکت ایجاد شده، نگهداری، ذخیره، انتقال یا قابل دسترسی در یا از طریق سرویس ها ندارد و موظف به نظارت یا اعمال هرگونه کنترلویرایشی بر روی مطالبی نیست. Swiss Creative Global Sàrl متوجه شود که هر گونه محتوا یا مشارکتی این خطمشی را نقض میکند، Swiss Creative Global Sàrl میتواند علاوه بر حذف چنین محتوایا مشارکتو مسدود کردن حساب شما، چنین تخلفی را به پلیس یا مرجع نظارتی مربوطه گزارش کند. مگر اینکه در این خطمشی بهطور دیگری بیان شده باشد، Swiss Creative Global Sàrl هرگونه تعهدی را در قبال هر شخصی که با Swiss Creative Global Sàrl برای استفاده از خدمات منعقد نکرده باشد، سلب میکند.
چگونه می توانید در مورد این سیاست با ماتماس بگیرید؟
اگر سؤالیا نظر دیگری داریدیا مایل به گزارش هر گونه محتوایا مشارکت مشکلدار هستید، میتوانید از طریق:
فرم تماس آنلاین: https://soursz.com/help