سیاست استفاده قابل قبول
آخرین به روز رسانی در 21 سپتامبر 2023
این خط مشی استفاده قابل قبول(" خط مشی ") بخشی از شرایط استفاده ما (") شرایط قانونی ") است و بنابراین باید در کنار شرایط قانونی اصلی ما خوانده شود: https://soursz.com/terms-of-use/ .اگر با این شرایط قانونی موافق نیستید، لطفاً از استفاده از خدمات ما خوداری کنید.استفاده مستمر شما از خدمات ما به معنای پذیرش این شرایط قانونی است.
لطفاً این خطمشی را که برای همه موارد اعمال میشود به دقت برسی کنید:
(الف) استفاده از خدمات ما (همانطور که در "شرایط قانونی" تعریف شده است)
(ب) فرمها، مواد، ابزار رضایت، نظرا،ت پستها و سایر محتوای موجود در سریوسها(" محتوا ") و
(مطالبی که شما در سرویسها مشارکت میکنید، از جمله هرگونه آپلود پست، برسی، افشا، رتبهبندی نظرات، گپ و غیره در هر انجمن اتاقهای گفتگو، نظرات،و هر سرویس تعاملی مرتب ط با آن(" مشارکت “).
ما کی هستیم
スイス・クリエイティブ・グローバル社 هستیم و به عنوان شرکت Soursz (") شرکت "،" ما "، " ما " ، یا " ما 「تجارت می کنیم که در سوئیس در Rue de la Lécheretta 21, Bulle 1630 ثت شده است.ما وبسایت soursz.com (" سایت ")، و همچنین سایر محصولات و خدمات مرتبطی را که به این خطمشی (مجموعاً ") سرویسها ") ارجاع یا پیوند میدهند، اداره میکنیم.
استفاده از خدمات
هناگمی که از خدمات استفاده می کنی،د تضمین می کنید که از این خط مشی و تمام قوانین قابل اجرا پیروی می کنید.
شما همچنین تصدیق می کنید که مکن است:
 • بازیابی سیستماتیک داده ها یا محتوای دیگر از سرویس ها بری ایجاد یا کامپایل، به طور مستقیم یا غیرمستقیم مجموعه ،گردآوری پایگاه داده یا فهرست بدون اجازه کتبی از ما.
 • هرگونه استفاده غیرمجاز از خدمات، از جمله جمعآوری نامهای کاربری و/یا آدرسهای ایمیل کاربران از طریق الکترونیکییا ابزارهای دیگر به منظور ارسال ایمیل ناخواسته یا ایجاد حسابهای کاربری به روشهای خودکار یا به ادعای نادرست.
 • دور زدن، غیرفعال کردن، یا بهطور دیگری با ویژگیهای مرتبط با امنیت سرویسها تداخل کنید، از جمله ویژگیهای که مان عیامحدود کردن استفاده یا کپی کردن هر گونه محتوا یا اعمال محدودیتهای در استفاده از سریسها و/یا محتوای موجود در آن میشوند.
 • در قالب بندی غیرمجاز یا پیوند دادن به سرویس ها شرکت کنید.
 • ما و سایر کاربران را فریب دهید، فریب دهید، یا گمراه کنید، به ویژه در هر تلاشی برای یادگیری اطلاعات حساس حساب ماند رمزهای عبور کاربر.
 • استفاده نادرست از خدمات ما ،از جمله خدمات پشتیبانی ما ارائه گزارش های نادرست از سوء استفاده یا سوء رفتار.
 • در هر گونه استفاده خودکار از سرویسها، ماند استفاده از اسکریپتها برای ارسال نظرات یا پیامها یا استفاده از هرگونه دادهکاوی روباتها یا بزارهای مشابه جمعآوری و استخراج داده شرکت کنید.
 • تداخل، مختل کردن، یا ایجاد بار نامناسب بروی سرویسها یا شبکهها یا سرویسهای متصل.
 • تلاش برای جعل هویت کاربر یا شخص دیگری یا استفاده از نام کاربری کاربر دیگری.
 • از هرگونه اطلاعات به دست آمده از خدمات به منظور آزار سوء استفاده یا آسیب رساندن به شخص دیگری استفاده کنید.
 • از خدمات به عنوان بخشی از هر تلاشی برای رقابت با ما یا استفاده دیگر از خدمات و/یا محتوا برای هر تلاش درآمدزا یا شرکت تجاری استفاده کنید.
 • رمزشای، دکامپای، جداسازی یا مهندسی معکوس هر یک از نرم افزارهای ه که شامل یا به هر نحوی بخشی از سرویس ها را تشکیل می دهندی به جز مواردی که صراحتاً توسط قانون قابل اجرا مجاز است.
 • سعی کنید از اقداماتی که در سرویسها برای جلوگیری یا محدود کردن دسترسی به سرویسها اهر بخشی از سرویسها طراحی شدهاند دور بزنید.
 • هر کی از کارمندان یا عوامل ما را که درگیر ارائه بخشی از خدمات به شما هستند، آزار، اذیت، ارعاب یا تهدید کنید.
 • اعلان حق چاپ یا سایر حقوق اختصاصی را از هر محتوا حذف کنید.
 • نرمافزار سرویسها را کپی یا تطبیق دهید، از جمله کدهای Flash، PHP، HTML، JavaScript و نه محدود به آن.
 • آپلود یا انتقال (یا تلاش برای آپلود یا انتقال) ویروسها، اسبهای تروجان یا سایر مطالب، از جمله استفاده بیش از حد از روف بزر گو ارسال هرزنامه (پست مداوم متن تکراری)که در استفادهبدون وقفه و لذت هر طرف از خدمات یا استفاده، ویژگیها، عملکردها عملکرد یا نگهداری خدمات را تغیر میده،د آسیب میرساند، مختل میکند، تغیر میدهد یا با آن تداخل میکند.
 • آپلود یا انتقال (یا تلاش برای آپلود یا انتقال) هر مطلبی که به عنوان یک جمعآوری یا مکانیسم انتقال اطلاعات غیرفعالیا فعال عمل میکند، از جمله بدون محدودیت ،فرمتهای تبادل گرافیکی واضح ("گیف")، پیکسلهای 1×1، باگهای وب، کوکیها.سایر دستگاه های مشابه (که گاهی اوقات به عنوان "جاسوس افزار" یا "مکانیسم های جمع آوری غیرفعال" یا "pcms" نامیده می شود).
 • به جز مواردی که ممکن است نتیجه استفاده از موتور جستجوی استاندارد یا مرورگر اینترنت باشد، از هر سیستم خودکاری استفاده کنید راهاندازی کنید توسعه دهید یا وتزیع کنید Categoriesاز جمله بدون محدودیت هر عنکبوت، ربات ابزار تقلب اسکراپر یا خوانده آفلاین که به خدمات دسترسی دارد، یا استفاده یا راه اندازی هر اسکریپت غیرمجاز یا نرم افزار دیگر.
 • به نظر ما، ما و/یا خدمات تحقیر، لکه دار کردن یا آسیبی دیگر.
 • از خدمات به گونه ای استفاده کنید که با قوانی یا مقرات قابل اجرا مغایرت داشته باشد.
 • از کی نماینده خرید یا نماینده خرید برای خرید در خدمات استفاده کنید.
 • نمایه خود را بفروشید یا انتقال دهید.
رهنمودهای انجمن/فروم
مشارکت ها
در این خطمشی اصطلاح "مشارکت"به این معناست:
 • هر گونه داده ، اطلاعات، نرم افزار، متن، کد، موسیقی اسکریپت صد، گرافیک، عکس، ویدئو، برچسب پیم، ویژگیهای تعاملی یا سایر مطالبی که پست، اشتراک گذاری آپلود، ارسال یا به هر نحوی ارائه می کنید یا ازطریق خدمات ୡ یا
 • هر محتوا، مواد یا داده دیگری که در اختیار Swiss Creative Global Sàrl قرار می دهید یا با سرویس ها استفاده می کنید.
برخی از بخشهای سرویسها ممکن است به کاربران اجازه آپلود، انتقال یارسال مشارکتها را بدهد.ما مکن است اما هیچ تعهدی به برسی یا تعدیل مشارکتهای انجام شده در سرویسها نداریم، وصراحتاً مسئولیتخود را در قبال هرگونه از دست دادن یا آسیب ناشی از نقض هر یک از کاربران خود از این خطمشی را رد میکنیم.لطفاً هرگونه مشارکتی را که فکر میکنید این خطمشی را نقض میکند گزارش دهید.با این حال م،ا به صلاحدید خود تعین خواهیم کرد که آیا یک مشارکت واقعاً این خطمشی را قض میکند یا خیر.
شما تضمین می کنید که:
 • شما خالق و مالک هستید یا مجوزهای لازم، حقوق، رضایت انتشار و مجوزهای لازم برای استفاده و اجازه دادن به ما سرویسها و سایرکاربران سرویسها را دارید تا ز مشارکتهای شما به هر نحوی که توسط سرویسها و این موضوع در نظر گرفته شده است استفاده کنیم.خط مشی ؛.
 • همه مشارکتهای شما با قوانین قابل اجرا مطابقت دارد و اصلی و واقعی است (اگر بیانگر عقیده یا حقایق شما باشد).
 • ایجاد، توزیع، انتقال نمایش عموم،ی یا عملکرد، و دسترسی، دانلود یا پکی از مشارکت های شما، حقوق مالکیت، ازجمله حق نسخه برداری حق اختراع، علامت تجاری، اسرار تجاری، و یا نه محدود به نقض حقوق مالکیت نیست و نخواهد بود.حقوق اخلاقی هر شخص ثالث ؛ و
 • شما رضایت، آزادی، و/یا مجوز قابل تأید تک افراد قابل شناسای در مشارکتهای خود را دارید تاز نام یا شباهت هر یک از ینافراد قابل شناسای استفاده کنید تا امکان گنجاندن و استفاده از مشارکتهای شما به هر شکلی که در نظر گرفته شده است را فراهم کنید.خدمات و این خط مشی
همچنین موافقت میکنید که هیچ (یا قسمتی از یک مشارکتی را پست، ارسال یا آپلود نمیکنید که:
 • قوانین قابل اجرا، مقرات حکم دادگاه، تعهدات قراردادی این خطمشی شرایط قانونی ما، یک وظیفه قانونی را نقض میکند ی ا تقلب ی افعالیتهای غیرقانونی را ترویج یا تسهیل میکند.
 • افتراآمیز، ناپسند، توهینآمیز، نفرتانگیزز توهینآمیزز ارعابکنده قلدری، توهینآمیز یا تهدیدکنده بری هر فردیا گروهی است.
 • نادرست نادرست یا گمراه کننده است.
 • شامل مطالب سوء استفاده جنسی از کودکان است ،یا هرگونه قانون قابل اجرا در مورد هرزهناگری وکدکان را نقض میکند یا به گونهای دیگر برای حمات از کودکان زیر سن قونی طراحی شده است.
 • حاوی هر گونه مطالبی است که اطلاعات شخصی را از افراد زیر 18 سال درخواست می کند یاز افراد زیر 18 سال ه شیوه ای جنسی یا خشونت آمیز سوء استفاده می کند.
 • خشونت را ترویج می کند، از سرنگونی خشونت آمیز هر دولتی حمایت می کندیا تحریک، تشویق یا تهدید به آسیب فیزیکی علیه دیگری می کند.
 • فحاش،ی فحشا هذیان آور، کثیف، خشونت آمیز آزاردهنده افترا آمیز حاوی مطالب صریح جنسی است، یا غیر قابل اعتراض است (آنطور که ما تعیین می کنیم).
 • بر اساس نژاد،جنس مذهب ملی،ت ناتوانی گرایش جنسی یا سن تبعیض آمیز است.
 • قلدری ارعاب تحقیر یا توهین به هر شخصی ؛.
 • ترویج تسهیل یا کمک به هر کسی در ترویج و تسهیل اقدامات تروریستی ؛.
 • حقوق مالکیت معنوی شخص ثالث یا حقوق عمومی یا حریم خصوصی شخصثالث را نقض می کند یا به آنها کمک می کند.
 • فریبکارانه است، هویت یا وابستگی شما را با هر شخصی به اشتباه معرفی می کند و/یا کسی را در رابطه با رابطه شما با ما کندی بها مین معناست کهان مشارکت توسط شخص دیرگی غری از شما انجام شده است.
 • حاوی تبلیغات ناخواسته یا غیرمجاز، مواد تبلیغاتی طرحهای هرمی نامهای زنجیرهای هرزنامهها ارسهای انبوه یا سایر اشکال درخواستی است که "پرداخت" شده است چه باغرامت پولی یا غیر نقدی ؛ یا
 • هویت شما یا اینکه مشارکت از چه کسی است را به اشتباه معرفی می کند.
گزارش نقض این سیاست
ما مکن است اما هیچ تعهدی به برسی اتعدیل مشارکتهی انجام شده در سرویسها نداریم وصراحتا ًمسئولیت خد را در قب الهرگونه از دادن یا آسیب ناشز نقض ان خطمشی توسطکربان خود نمیپذیریم.
اگر فکر می کنید که هر محتوا یا مشارکتی:
 • این خطمشی را نقض کنید، طلفاً از https://soursz.com/help دیدن کنید، یا به جزئیات تماس در پایین این سند مراجعه کنید تا به ما اطلاع دهید که ککدام محتوا یا مشارکت این خطمشی را نقض میکند و چرا.یا
 • هر گونه حقوق مالکیت معنوی شخص ثالث را نقض کنید، لطفاً شرایط قانونی ما را بری اطلاعات در مورد روند گزارش نقض حق نسخه برداری درانجا برسی کنید: https://soursz.com/terms-of-use/ .
ما به طور منطقی تعین خواهیم کرد که آیا یک محتوا یا مشارکت این خطمشی را نقض میکند یا خیر.
پیامدهای نقض این سیاست
پیامدهای نقض خطمشی ما بسته به شدت نقض و سابقه کاربر در سرویسها متفاوت است، به عنوان مثال:
در برخی موارد ممکن است به شما اخطار بدهیم و/یا مشارکت ناقض را حذف کنیم، با ین حال، اگر نقض شما جدی باشد یااگر به نقض شرایط قانونی و این خطمشی ادامه دهید ما این حق را داریم که دسترسی شما به آن را تعلیق یا قطع کنیم.و از خدمات ما استفاده کنید و در صورت لزوم، حساب خود را غیرفعال کنید.ما همچنین مکن است به مجریان قانون اطلاع دهیم یا زمانی که معتقدیم خطری واقعی برا یک فرد یا تهدیدی برا امنیت عمومی وجود دارد، علیه شما روند قانونی صدر کنیم.
ما مسئولیت خود را در قبال تمام اقداماتی که ممکن است در پاسخ به هر یک از نقضهای شما ز این خطمشی انجام دهیم مستثنی میکنیم.
سلب مسئولیت
Swiss Creative Global Sàrl هیچ تعهدی در قبال نظارت بر فعالیت های کاربران ندارد و ما مسئولیت هرگونه سوء استفاده کاربر از خدمات را رد می کنیم.スイス・クリエイティブ・グローバル社 هیچ مسئولیتی در قبال هیچ کاربر یا سایر محتوا یا مشارکت ایجاد شده، نگهداری،ذخیره انتقال یاقابل دسترسی در یا ز طریق سرویس ها ندارد و موظف به نظارت یا اعمال هرگونه کنترل ویرایشی بروی چنین مطالبی نیست.اگر Swiss Creative Global Sàrl متوجه شود که هر گونه محتوا یا مشارکتی این خطمشی را نقض میکند، Swiss Creative Global Sàrl میتواندعلاوه بر حذف چنین محتوا یا مشارکت و مسدود کردن حساب شما، چنین تخلفی را به پلیس یا مرجع نظارتی مربوطه گزارش کند.مگر اینکه در این خطمشی بهطور دیگری بیان شده باشد Swiss Creative Global Sàrl ههرگونه تعهدی را در قبال هر شخصی که با Swiss Creative Global Sàrl برای استفاده از خدمات منعقد نکرده باشد، سلب میکند.
چگونه میتوانید در مورد این سیاست با ما تماس بگیرید ؟
اگر سؤال یا نظر دیگری دارید یا میل به گزارش هر گونه محتوا یا مشارکت مشکلدار هستید، میتوانید از طریق:
فرم تماس آنلاین: https://soursz.com/help